Υπηρεσίες προς εταιρείες-επαγγελματίες

epanek

logistis

Οι λογιστικές υπηρεσίες, που παρέχουμε, έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή τήρηση των βιβλίων σας, που είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επιτυχή οργάνωση της Εταιρεία σας.

 • Καταχώρηση παραστατικών σε λογιστικό πρόγραμμα
 • Τήρηση λογιστικών ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Έκδοση και Υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Έκδοση και υποβολή των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων
 • Τήρηση του συστήματος intrastat (διακίνησης εμπορευμάτων εντός ευρωπαϊκής ένωσης)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Γ.Ε.Μ.Η., Επιμελητήρια)
 • Σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών
 • Συμφωνία τιμολογίων ΜΥΦ-ΚΕΠΥΟ
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Ενημέρωση της διοίκησης ανά δίμηνο ή ανά μήνα σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης
 • Πρόταση λογιστικού πακέτου (software) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Σύνταξη και υπογραφή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
 • Σύνταξη και υπογραφή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος
 • Αντιμετώπιση τακτικών, μερικών ή διασταυρωτικών ελέγχων από οποιαδήποτε φορολογική αρχή
 • Ενημέρωση έγκαιρα για οφειλές και προθεσμίες πληρωμών